Voorwaarden

Algemene voorwaarden (en waar nodig ook "gewoon Nederlands" erbij)

25 mei 2018: Privacy-aanvulling

Er is veel te doen over de nieuwe regelgeving AVG, die als doel heeft jouw privacy te waarborgen. Doordat je artikelen bestelt beschikken we over je naam, adres-gegevens en IBAN. Wij bewaren die zo lang dat wettelijk verplicht is. Zoals je misschien wel hebt gemerkt, doen wij niet aan Cookie-tracing. Er worden wel cookies gebruikt, om het surfgedrag van sitebezoekers te bekijken. Die zijn echter niet te traceren naar jouw persoonlijke gegevens. Daarnaast doen we niet aan persoonsgerichte acties of het delen van jouw gegevens met anderen. Daarop is slechts één uitzondering. Als je gebruik maakt van de korting die je met de Omringpas kunt krijgen, controleren wij of je inderdaad zo'n pas hebt. Dat doen wij door jouw gegevens te overleggen aan een Omringmedewerker die geautoriseerd is dit bestand te raadplegen. Wij krijgen dan te horen of je inderdaad in dat bestand voorkomt. (wij kunnen dus niet zelf in dat bestand kijken). Jouw gegevens of aankoop worden niet door die Omringmedewerker vastgelegd voor latere acties. Alle handelingen die wij verrichten, waarbij gegevens worden ingezien, dienen dus uitsluitend om de transactie die je met ons aangaat te kunnen uitvoeren en onze wettelijke verplichtingen na te komen. En dat is weer een reden om voor al je hulpmiddelen te kiezen voor Omring en haar Omringwinkel!

1. Toepasselijkheid

1.1 De officiële handelsnaam van de Omringwinkels is Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 41236583 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. (Oftewel: wij zijn een winkel en u kunt iets bij ons kopen)
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. (dus: als wij een ander bedrijf vragen iets voor u te doen, gelden ook deze voorwaarden) 

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. (het komt erop neer dat wij uw bestelling pas accepteren als u betaald heeft)

3. Prijzen/Aanbiedingen/Kortingen

3.1 Alle aanbiedingen van Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord  zijn vrijblijvend en Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. (Oftewel: wij bepalen zelf onze prijzen.)
3.2 De 10% ledenkorting met de Omringpas is ook van toepassing op de producten besteld via de webwinkel van Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord. De code vindt u op de winkelwagenpagina. Als u de code gebruikt, maar nog geen Omringpas hebt, dan ontvangt u deze per ommegaande met een overzicht van alle overige voordelen van de pas. De rekening voor het lopende jaar wordt daarbij meegestuurd. De kortingsregel bevindt zich op de pagina waarin u afrekent. Als u de vermelde code ingeeft wordt deze direct vertoond. De code is hoofdlettergevoelig.

3.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro's en inclusief BTW.

4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kan je binnen 7 dagen na ontvangst zonder meer voor eigen kosten retourneren waarna je je geld (excl. de verzendkosten naar Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord. Een indicatie van de kosten vind je op https://www.postnl.nl/versturen/pakket-versturen/tarieven/) terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord  worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. (Oftewel: als wij het niet meer kunnen verkopen door schade aan de verpakking, nemen we het niet terug)
4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 14 dagen melden per e-mail aan Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord (webshop@omring.nl)  onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord  zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen. (dit klinkt heel streng, maar komt erop neer dat je gewoon je geld terugkrijgt als je klacht terecht is)

4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord  zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening. (Oftewel, je moet ons de kans geven het artikel te vervangen voor een ander en je krijgt niet zomaar je geld terug)
4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar webshop@omring.nl zodat wij je zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

• Adresseer de artikelen

5. Betalingen

5.1 Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord accepteert alleen IDEAL-betalingen.

6. Levering

6.1 De door Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord  opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. (Oftewel: we zijn helaas nog geen "vandaag voor 22:00 uur besteld, morgen in huis" winkel. En ja, het kan echt voorkomen dat wij 10 dagen op een artikel zitten te wachten..)
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

6.3 Het geleverde product kan enigszins afwijken van de afbeeldingen van het bestelde product (kleur, verpakking). Omring koopt in bij gecertificeerde leveranciers. Voor zover dat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden houden wij toezicht op "eerlijke handel". Als blijkt dat een producent of leverancier van bepaalde artikelen zich niet als een goed ondernemer gedraagt, dan nemen wij de betreffende producten uit ons assortiment.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. (Eigenlijk is dit een beetje een overbodige tekst, want er staat dat het artikel pas van jou is als je betaald hebt. Omdat we met Ideal werken is dat een beetje vreemd. Helaas gedraagt niet iedereen zich als even voorspelbaar, dus dit blijft toch staan.)

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord  te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord  (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord . (Oftewel, als een medewerker een foutje maakt en dat overduidelijk een foutje is, dan krijg je daardoor als klant geen extra rechten. Dus het argument "ja maar jullie zeiden zelf dat..." gaat niet op.)
9.2 De administratie van Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord  geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is. (Oftewel: onze administratie is het - juridisch - bewijs dat je iets hebt gekocht.)

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. (Oftewel: als wij een artikel door overmacht niet kunnen leveren kun je daarvoor geen schade claimen.)
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. (Dus, als de regels veranderen en deze voorwaarden zijn verouderd, dan passen we ze aan.)
11.2 Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.